Piha- ja Talohuolto Oy

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

PIHA- JA TALOHUOLTO EKLUND OY:N ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

 

1. Rekisterinpitäjä

Piha- ja Talohuolto Eklund Oy (2319443-4)

Punttikuja 11, 00730 Helsinki

asiakaspalvelu@pth-huolto.fi 

 

2. Rekisterin nimi

Piha- ja Talohuolto Eklund Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Nykyisten ja entisten asiakkaiden henkilötietoja voidaan käyttää henkilötietolain mukaisesti Asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen
 • Asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistaminen (esimerkiksi oven avaus)
 • Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, toimittaminen, markkinointi ja etämyynti
 • Asiakasviestintä ja asiakastyytyväisyys- ja muiden vastaavien tutkimusten ja kyselyiden toteuttaminen
 • Laskutus, maksujen valvonta, maksujen perintä
 • Profilointi voimassa olevan lainsäädännön tai asiakkaan antaman suostumuksen mukaisesti
 • Liiketoiminnan kehittäminen sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

4. Käsittelyn oikeusperuste

 • Käsittely perustuu asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan suostumukseen, kun asiakas on antanut suostumuksensa sähköiseen markkinointiin ja asiakkaan suoramarkkinoinnin sekä asiakastutkimusten ja -kyselyiden osalta oikeutettuun etuun.
 • Käsittely perustuu myös lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen. Tällaisia velvoitteita Piha- ja Talohuolto Eklund Oy:llä on erityisesti perustuen kirjanpitolainsäädäntöön ja ko. lainsäädännön perusteella annettuihin viranomaisohjeisiin.
 • Henkilötietojen käsittelyssä Piha- ja Talohuolto Eklund Oy noudattaa siihen sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten henkilötietolainsäädäntöä.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite perustiedot, titteli, ammattinimike, ikä tai syntymävuosi, henkilötunnus,
 • kotitalouden koko ja asumismuoto asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten sopimusnumero, asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta sekä –tapa, palveluiden käyttöön liittyvät tiedot ja laskutustiedot,
 • asiakkaan maksukäyttäytymiseen liittyvät tiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot muut asiakkaan antamat tiedot kuten laskutusosoite, tiedot maksuista, laskutustavasta,
 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot asiakkaan markkinointilupa, 
 • energian kulutustiedot

6. Tietojen säilytysaika

Rekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi ottaen huomioon laista (kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista) noudatettavaksi tulevat säilytysajat. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään viiden (5) vuoden ajan asiakassuhteen/sopimussuhteen päättymisen jälkeen (paitsi siltä osin kuin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä tätä pidempään).

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Tiedot saadaan pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään tai asunto-osakeyhtiön/ kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijältä tai hallitukselta.
 • Rekisteriä päivitetään asiakkailta tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä sekä asiakkaan kohteisiin asennetuilta energiamittareilta saaduilla energiankäyttötiedoilla.
 • Rekisterin tietoja voidaan päivittää myös ulkopuolisista tietolähteistä kuten Väestörekisterikeskuksen tai Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.
 • Tietoja voidaan siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Piha- ja Talohuolto Eklund Oy:n yhteistyökumppaneille, palveluntuottajille tai alihankkijoille. Palveluntuottajia voivat olla esimerkiksi perintätoimistot, urakointiyritykset tai päivystyksen palveluntuottajat.
 • Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin teknisen ylläpidon vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.
 • Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää Piha- ja Talohuolto Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointisuostumus. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
 • Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Yhteystiedot oikeuksien käyttämiseksi:

Piha- ja Talohuolto Eklund Oy

Punttikuja 11, 00730 Helsinki

asiakaspalvelu(at)pth-huolto.fi

Asiakaspalvelu puh. 020 7433400 ma-to klo 8-16, pe klo 8-14.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Postiosoite: PL 800 00521 Helsinki

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojasäädöksiä.